Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies (tzw. ciasteczek), które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych i marketingowych.  Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce cookies.

 

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej: „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ulicazabawek.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) jest firma JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda (zwany dalej „Administratorem”) z siedzibą w miejscowości ul. Sosnowa 12, 64-700 Czarnków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7632025073 , REGON: 302090127.

1.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

- pod adresem korespondencyjnym: JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda, ul. Piękna 5/1, 62-030 Luboń,

- pod numerem telefonu: +48 510 181 603,

- pod adresem poczty e-mail: sklep@ulicazabawek.pl.

 

2. Obowiązki administratora

2.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą.

2.2. Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów oraz niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

2.3. Administrator zapewnia także, że dane osobowe są poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

3.1. W przypadku zakładania konta w Sklepie oraz korzystania z usług oferowanych przez Sklep Klient proszony jest o podanie Administratorowi swoich niezbędnych danych osobowych.

3.2. Podanie przez Klienta danych osobowych w koncie Klienta jest dobrowolne, natomiast dane wskazane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do utworzenia konta w Sklepie.

3.3. Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3.4. Dane osobowe podane przez Klienta w momencie rejestracji konta w Sklepie, jak również dane osobowe dodane przez Klienta, przetwarzane są przez Administratora w celach:

- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie zainteresowania ofertą Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- podejmowania czynności analitycznych zmierzających do lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, jak również optymalizacji procesów obsługi Klientów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- oferowania Klientom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji regulaminu sklepu internetowego i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona odrębna zgody na przesyłanie informacji handlowych (tzw. Newsletter).

3.6. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi powyżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych.

3.7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży (operatorzy systemów informatycznych, podmioty realizujące dostawę produktów, zewnętrzni dostawcy produktów, dostawcy płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, biura księgowe, hostingodawcy, podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu, dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, podmioty zapewniające usługi statystyczne, organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych).

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej.

4.2. Jednocześnie dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

5. Uprawnienie Klienta

5.1. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.3. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5.1. – 5.3. należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany w pkt 1.2.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Polityka prywatności sklepu internetowego obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2019 roku.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.