Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies (tzw. ciasteczek), które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych i marketingowych.  Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce cookies.

 

zamknij

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ulicazabawek.pl (zwanego dalej: „Sklepem”), jak również wskazuje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w pkt 3 Regulaminu.

1.2. Sklep prowadzony jest przez firmę JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda (zwanego dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w miejscowości ul. Sosnowa 12, 64-700 Czarnków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7632025073 , REGON: 302090127.

1.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (np.: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

1.4. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.

 

2. Klienci

2.1. Klientami Sklepu (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (w tym korzystające ze Sklepu w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, korzystające ze Sklepu, w tym w szczególności dokonujące zakupów.

2.2. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania z jego funkcjonalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

2.3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a w szczególności zobowiązany jest do nieingerowania w zawartość Sklepu oraz jego elementów.

 

3. Rejestracja

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz dokonywanie przez Klienta zakupów produktów nie wymaga rejestracji. Jednakże w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów produktów zalecana jest rejestracja.

3.2. Dokonanie przez Klienta rejestracji umożliwia korzystanie z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu.

3.3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.4. W celu rejestracji w Sklepie, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Rejestracja w Sklepie następuje po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacji jego brzmienia, a także wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji.

3.5. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oznaczające zakończenie procesu rejestracji.

3.6. Konto zawiera dane Klienta wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów dokonywanych w Sklepie.

3.7. Poprzez rejestrację Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie, przez czas nieoznaczony. Świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta jest nieodpłatnie.

3.8. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

3.9. Klient, który zarejestrował się w Sklepie, może zalogować się do Sklepu podając każdorazowo wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

3.10. W każdym czasie Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę. W tym celu Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@ulicazabawek.pl.

3.11. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

3.12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

- uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zamówienia.

3.13. Klienci nieposiadający zarejestrowanego konta, podczas dokonywania zakupów, będą zobowiązani do podania danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, w tym adresu dostawy oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego celem kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

 

4. Informacje o produktach

4.1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu do Klienta, jak również od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

4.3. Całkowity koszt zamówienia zawiera cenę produktów powiększoną o koszty dostawy i zostanie wskazany w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.4. Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie znajduje zastosowania w stosunku do zamówień złożonych przed zmianą ceny oraz datą wejściem w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Warunki dokonywania zakupów

5.1. Dokonanie przez Klienta wyboru produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zakup wybranych produktów (dalej zwanym „Zamówieniem”).

5.2. Klient może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako Klient niezarejestrowany.

5.3. Klient może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.4. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówień jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, którego treść w trakcie procedury składania Zamówienia znajduje się w linku i w celu podjęcia dalszych czynności, w ramach składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia poprzez zaznaczenie właściwego pola potwierdzającego, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

5.5. Klient dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie wybranych produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

5.6. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie.

5.7. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

5.8. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz przed przekazaniem produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

5.9. Po skompletowaniu Zamówienia należy wybrać metodę dostawy oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5.10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5.11. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona przez Sprzedawcę, wówczas dochodzi do zawarcia umowy w zakresie potwierdzonych produktów. W sytuacji, gdyby Sprzedawca nie mógł spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że produkt byłby niedostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie zostałby dostarczony do Sprzedawcy bądź uległy uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie.

 

6. Płatność

6.1. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura, która może zostać przekazana w formie elektronicznej.

6.2. Klient dokonuje płatności przy wyborze dostępnych metod, w tym z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, dla wygody Klientów, zawarł umowę.

6.3. W przypadku wyboru płatności elektronicznych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności.

6.4. Niedokonanie płatności tytułem złożonego przez Klienta Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, powoduje anulowane Zamówienia, a brak wpłaty oznacza odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

 

7. Dostawa Produktów

7.1. Dostawa produktów stanowiących asortyment Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Każdorazowo koszty dostarczenia zamówionych produktów ponosi Klient. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.3. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

7.4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego zakupu na odległość w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktów w transporcie. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia powstałego w wyniku transportu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą.

7.5. Klient, który nie jest osobą wskazaną w pkt 7.4. Regulaminu, ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktów w transporcie.

7.6. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, uzależniony jest od dostępności produktu oraz od położenia magazynu, z którego wysyłany jest produkt. W momencie składania zamówienia na karcie produktu i w zakładce „Szczegóły produktu” na karcie produktu, jest podawany orientacyjny czas wysyłki towaru. Czas wysyłki liczy się od dnia:

- w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionych produktów - od dnia wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,

- w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia metod płatności elektronicznych - od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

7.7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Zamówienia.

 

8. Warunki reklamacji

8.1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad fizycznych oraz prawnych (rękojmia). Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów będących osobami fizycznymi i dokonujących zakupu na odległość w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

8.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.

8.3. Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad produktu.

8.4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy uwzględnieniu postanowień pkt 8.7. – 8.16. Regulaminu.

8.7. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulicazabawek.pl lub pod numerem telefonu +48 510 181 603 oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu.

8.8. Z uwagi na to, że produkty są wysyłane z magazynów, zlokalizowanych w różnych miejscowościach w Polsce, reklamowany produkt winien zostać przesłany na adres, który poda Sprzedawca po otrzymaniu formularza reklamacyjnego.

8.9. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

8.10. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.11. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8.12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.13. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w Zamówieniu.

8.14. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedawca może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów nabywających produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą jest wyłączona.

8.15. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o rozpatrzeniu reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie).

8.16. W przypadku uwzględnienia złożonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

 

9. Gwarancja

9.1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, w takim przypadku do zakupionego produktu załączony zostanie dokument gwarancyjny.

9.2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

9.3. W przypadku produktów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym albo do Sprzedawcy;

- korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt 8 Regulaminu.

 

10. Odstąpienie od umowy

10.1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego Zamówienia do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki, kontaktując się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ulicazabawek.pl lub pod numerem telefonu +48 510 181 603. W późniejszym czasie Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy:

- Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, bądź odebrania ostatniego produktu (w przypadku zamówień więcej niż jednego produktu dostarczanych partiami).

10.2. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta produktów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy produkt stanowi komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

10.3. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11.2. Klient, o którym mowa w pkt 11.1. Regulaminu posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

12. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

12.1. Zakupy w Sklepie zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, rejestracji i logowania.

12.2. Administratorem danych osobowych jest firma JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda z siedzibą w miejscowości ul. Sosnowa 12, 64-700 Czarnków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7632025073 , REGON: 302090127.

12.3. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówień przez firmę JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda z siedzibą w miejscowości ul. Sosnowa 12, 64-700 Czarnków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7632025073 , REGON: 302090127.

12.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

12.5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w zakresie zaprzestania wykorzystania danych osobowych może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulicazabawek.pl

12.6. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

12.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2019 roku.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta.

13.3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. Plików cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem Pliki Cookies.

13.4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

Załączniki:

  1. Formularz reklamacyjny
  2. Formularz odstąpienia od umowy
  3. Regulamin w wersji PDF